FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Regulamin sprzedaży pakietów medycznych/bonów prezentowych w CM Grapa Medica

Data wdrożenia: 18-07-2023

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zakres, zasady nabycia i realizacji świadczeń zdrowotnych usługi „Pakiety medyczne”.
 2. Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
  1. Sprzedawca – Centrum Medyczne Grapa Medica Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 4,
   05-520 Konstancin-Jeziorna., NIP: 123-09-19-919, Regon: 010271174;
  2. Usługi medyczne – świadczenia zdrowotne, realizowane w placówce Sprzedawcy;
  3. Pakiet usług medycznych, zwany dalej „Pakiet” – oferta w ramach której Centrum Medyczne Grapa Medica zapewnia Klientowi możliwość korzystania z usług medycznych, na warunkach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
  4. Klient – Pacjent indywidualny, wyrażający chęć korzystania z usług medycznych;
  5. Rabat – obniżka ceny usługi medycznej wyrażona procentowo lub kwotowo, udzielana jednorazowo od aktualnie obowiązującego cennika usług medycznych Sprzedawcy. Rabaty nie sumują się, nie mogą być wymieniane na środki pieniężne. Rabaty obowiązują od dnia wykupienia Pakietu upoważniającego do uzyskania Rabatu do końca ważności Pakietu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. Usługi medyczne oferowane w ramach Pakietu dostępne są i możliwe do zrealizowania w Centrum Medycznym Grapa Medica przy Al. Wojska Polskiego 4, 05-520 Konstancin-Jeziorna w godzinach pracy placówki.
 2. Zakres badań uwzględniony w pakietach dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy grapamedica.pl
 3. Warunkiem korzystania z Pakietu jest dokonanie płatności z góry przed realizacją pierwszej usługi medycznej, co jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu przez Klienta.
 4. Usługi medyczne zawarte w Pakiecie nie są wymienialne na inne usługi medyczne oraz środki pieniężne.
 5. Zakup Pakietu oraz korzystanie z usług medycznych w ramach Pakietu nie łączy się z żadnymi innymi promocjami ani rabatami na jakiekolwiek usługi obowiązujące w Centrum Medycznym Grapa Medica.
 6. Z wykupionego Pakietu w całości może skorzystać tylko jedna osoba. Nie ma możliwości dzielenia wykupionego Pakietu na kilku Pacjentów.
 7. Centrum Medyczne Grapa Medica zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych lekarzy z realizacji usług w ramach Pakietów oraz usług z udzieleniem rabatu na wybraną konsultację medyczną.
 8. Konsultacje i badania w ramach wykupionego Pakietu realizowane będą przez lekarzy wybranych przez Pacjenta z zastrzeżeniem pkt. 9.
 9. Konsultacje i badania realizowane są po uprzedniej rezerwacji terminu przez Klienta według grafiku obowiązującego u Sprzedawcy.
 10. Pakiety ważne są przez okres:
  • 6 miesięcy od daty jego zakupu lub ze względów medycznych przez okres wyznaczony przez lekarza – dotyczy pakietów medycznych;
  • 3 miesiące od daty jego zakupu lub ze względów medycznych przez okres wyznaczony przez położną – dotyczy pakietów poporodowych;
  • 2 miesiące od daty jego zakupu lub ze względów medycznych przez okres wyznaczony przez położną – dotyczy pakietów przedporodowych.
 11. Klientowi nie przysługuje zwrot za niezrealizowaną usługę z Pakietu.
 12. W przypadku niemożliwości skorzystania przez Klienta z Pakietu z winy Centrum Medycznego Grapa Medica (np. nieobecność lekarza, inne nieprzewidziane losowo sytuacje) termin skorzystania z Pakietu może ulec wydłużeniu poprzez zapisanie Pacjenta na pierwszy wolny termin.
 13. Reklamacje związane z wykupionym Pakietem należy zgłosić pisemnie w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji w formie mailowej, na wskazane na stronie internetowej CM Grapa Medica dane kontaktowe osób decyzyjnych.
 14. Centrum Medyczne Grapa Medica zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej

Medycyna podróży

Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

POZNAJ SZCZEGÓŁY

Program Profilaktyka 40 plus

BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

POZNAJ SZCZEGÓŁY