FB
Instagram
Youtube

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Pacjent/Przedstawiciel ustawowy pacjenta/osoba upoważniona (na piśmie) przez pacjenta może otrzymać kserokopie lub odpis/wyciąg z dokumentacji medycznej, w tym również na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Udostępnienie dokumentacji odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który należy złożyć w rejestracji Grapa Medica lub przesłać e-mailem na adres rejestracja@grapamedica.pl

Według wymogów prawnych, udostępnianie dokumentacji medycznej jest bezpłatne (jeżeli wnioskuje się o dokumentację medyczną po raz pierwszy w żądanym zakresie), w przypadku, gdy wnioskuje o to:

  • pacjent
  • przedstawiciel ustawowy pacjenta

W pozostałych przypadkach zgodnie z art. 26 i n. Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2020, poz. 849 ze zm.) ustala się następujące wysokości opłat:

  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej: 0,49 zł
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 14,01 zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektrycznym nośniku danych (płyta CD) : 2,80 zł

Grapa Medica udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki (zwykle do 5 dni roboczych). Oryginały dokumentacji wydajemy wyłącznie organom administracji publicznej za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty medycznej