Informujemy, że w dniu 31.05 (piątek) CM Grapa Medica pracuje do godz. 19:00.

FB
Instagram
Youtube
TikTok

Medycyna pracy i badania kierowców

Nasi specjaliści

Grzelecki

Lek.

Grzelecki Tomasz

Otolaryngolog, specjalista w zakresie medycyny lotniczej, lekarz medycyny pracy


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 16:00 – 19:00
Czwartek 16:15 – 20:00

Również teleporady
Gorbacki

Lek.

Gorbacki Remigiusz

Lekarz chorób wewnętrznych


Godziny przyjęć:

Poniedziałek 12:00 – 18:00 (POZ)
Wtorek 08:00 – 14:00 (POZ)
Środa 08:00 – 14:00 (POZ)
Czwartek 12:00 – 18:00 (POZ)
Piątek 08:00 – 14:00 (POZ)
wg grafiku (badania do prawa jazdy)

Również teleporady
Wideoporady
Sztukowska

Mgr

Sztukowska Martyna

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog transportu, psychodietetyk


Godziny przyjęć:

Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 13:00 – 19:00

Usługi medyczne w ramach medycyny pracy i badania kierowców

W Grapa Medica w ramach poradni medycyny pracy oferujemy:

Oferujemy realizację i koordynację badań z zakresu medycyny pracy dla firmw celu nawiązania współpracy w prosimy o wypełnienie formularza.

Medycyna pracy i badania kierowców

Medycyna pracy w Grapa Medica

Zasady przyjmowania pacjentów w ramach medycyny pracy

 • Pacjenci zgłaszający się na badania medycyny pracy powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz oryginał skierowania (2 egz.- jeden dla lekarza, jeden dla osoby kierowanej na badania) wystawione przez pracodawcę.
  WAŻNE! W przypadku braku oryginału skierowania na badania z zakresu medycyny pracy lekarz może odmówić przyjęcia pacjenta.
 • Skierowanie na badania medycyny pracy jest dokumentem za który odpowiedzialność ponosi pracodawca, dlatego ważne jest, aby zawierało wszystkie niezbędne i aktualne informacje:
  • pieczątkę zakładu pracy
  • datę skierowania
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, pesel, adres zamieszkania pracownika
  • stanowisko pracy
  • pieczątka i podpis osoby wystawiającej skierowanie
  • na skierowaniu należy wypisać zagrożenia dot. stanowiska (jeśli występują) np. praca z komputerem, praca na wysokości do 3 m. lub pow. 3 m. pył (jaki), kurz (itp.). Następnie należy zliczyć zagrożenia i wpisać łączna liczbę występujących czynników w stosowną kratkę na skierowaniu. Jeśli czynniki uciążliwe nie występują w kratkę należy wpisać cyfrę 0 (nie należy zostawiać pustego pola).
 • Zaświadczenie o zakończonym leczeniu od lekarza prowadzącego – w przypadku badania kontrolnego. W przypadku chorób przewlekłych dokumentacja z przebiegu leczenia w poradni kontrolnej (jeśli pacjent leczy się poza CM Grapa Medica)
 • Karta informacyjna ze szpitala – jeśli była wystawiana, ewentualnie dokumentację medyczną z przebiegu leczenia
 • Szkła korekcyjne  – jeśli używa ich pacjent
 • Przy badaniach psychotechnicznych - należy przynieść prawo jazdy

WAŻNE! W przypadku wątpliwości co do informacji zawartych na skierowaniu (np. brak wykazania czynników szkodliwych na stanowisku pracy gdzie ewidentnie one występują) lekarz medycyny pracy może odmówić wydania zaświadczenia lub rozszerzyć zakres badania o dodatkowe konsultacje i/lub badania.

WAŻNE! Każdy, kto jest pracuje z monitorem ekranowym bez względu na ilość godzin spędzaną przez monitorem ekranowym, zobowiązany jest do konsultacji okulistycznej.

Okulista w ramach badań medycyny pracy nie wydaje recepty na okulary. Lekarz bada wzrok i wydaje opinię/zaświadczenie o ewentualnej potrzebie pracy w okularach. Żeby otrzymać receptę potrzebna jest kolejna wizyta - celem dobrania okularów.

Aby otrzymać orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych od lekarza medycyny pracy, pacjent musi przynieść skierowanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (w 2 egz.) oraz wynik badania na nosicielstwo. Pracodawca powinien przestrzegać, aby Pracownicy wykonujący prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (np. którzy mają kontakt z żywnością (kucharz/kucharka, kelner/kelnerka) lub ich praca wymaga kontaktu z dużą liczbą ludzi (pracownicy służby zdrowia), oraz osoby pracujące z dziećmi do 6 r.ż. /opiekunka do dziecka, przedszkolanka/nauczyciel) posiadali aktualne orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Przed konsultacją lekarską badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pacjent wykonuje w najbliższej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (kał na nosicielstwo). Na podstawie wyniku lekarz medycyny pracy wydaje orzeczenie (książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych już nie obowiązują). Lekarz medycyny pracy decyduje o tym na jaki czas wydaje orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

WAŻNE! Raz wykonane badanie kału na nosicielstwo jest ważne do czasu zachorowania na chorobę zakaźną, dlatego jeśli pracownik posiada wynik badania nie opatrzony datą ważności (lub wpis o wyniku w książeczce nie opatrzony datą ważności) i nie chorował na chorobę zakaźną, zazwyczaj nie musi powtarzać badania.

WAŻNE! W przypadku orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych na czas określony, lub wpisów w książeczce sprzed 2006 r. należy uaktualnić orzeczenie do celów sanitarno–epidemiologicznych bez konieczności ponawiania badań kału na nosicielstwo.

WAŻNE! Może się jednak zdarzyć, że lekarz medycyny pracy w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczenia pracy, zleci powtórzenie badania w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, nawet pomimo posiadania przez pacjenta wyniku badania kału na nosicielstwo sprzed kilku lat.

WAŻNE! W przypadku kiedy pacjent nie dysponuje wynikiem badania kału na nosicielstwo (zgubił wynik/książeczkę z wynikiem badania) – badanie musi powtórzyć. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Warszawie ul. Żelazna 79 wydaje duplikaty/odpisy badań na nosicielstwo, wykonanych w Sanepidach na terenie całego województwa mazowieckiego. Stacja gromadzi wyniki od 2013 roku. Stacja nie posiada wcześniejszych wyników.
Szczegółowe informacje: www.wsse.waw.pl

Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego badanie na nosicielstwo można wykonać w Punkcie Pobrań Laboratorium Diagnostyka w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 45. Laboratorium przekazuje materiał do oceny do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żelazna 79.

I. Jeżeli Pacjent miał wykonywaną medycynę pracy w CM Grapa Medica:

 1. oryginał skierowania od pracodawcy
 2. zaświadczenie od lekarza prowadzącego/szpitala o zakończonym procesie leczenia z informacją, że pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą
 3. wyjątkiem jest leczenie szpitalne - w tym przypadku, jeśli nie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu - wystarczy przynieść wypis ze szpitala.
 4. lekarz medycyny pracy ma do wglądu wcześniejszą kartę z badań wykonywanych w CM Grapa Medica
 5. jeśli Pacjent posiada historię choroby dotyczącą problemu z powodu którego był na zwolnieniu lekarskim to powinien ją mieć do wglądu
 6. lekarz medycyny pracy jeśli uzna to za zasadne może wysłać Pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne

II. Pacjent, który badania z medycyny pracy wykonywane miał w innej placówce:

 1. oryginał skierowania od pracodawcy
 2. zaświadczenie od lekarza prowadzącego/szpitala o zakończonym procesie leczenia z informacją, że pacjent zakończył już okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego chorobą
 3. wyjątkiem jest leczenie szpitalne - w tym przypadku, jeśli nie możliwe jest uzyskanie zaświadczenia od lekarza prowadzącego o zakończonym leczeniu - wystarczy przynieść wypis ze szpitala.
 4. pełną dokumentację medyczną z badania wstępnego lub okresowego (np. ksero poprzedniej karty medycyny pracy – Pacjent może wystąpić z wnioskiem o jej ksero do placówki gdzie wykonywał wcześniej badania). W przypadku braku dokumentacji medycznej z badania wstępnego lub okresowego, na potrzeby badania kontrolnego należy powtórzyć wszystkie badania stanowiskowe.
 5. jeśli pacjent posiada historię choroby dotyczącą problemu z powodu którego był na zwolnieniu lekarskim to powinien ją mieć do wglądu
 6. lekarz medycyny pracy jeśli uzna to za zasadne może wysłać Pacjenta na dodatkowe badania diagnostyczne

III. Badania po urlopie macierzyńskim:

Pacjentkę obowiązują informacje powyżej oraz dodatkowo musi przedstawić lekarzowi do wglądu akt urodzenia dziecka.

Przed konsultacją u lekarza medycyny pracy należy wykonać wszystkie dodatkowe badania i konsultacje lekarskie, jeśli są one wskazane przy danym stanowisku pracy, np. badania laboratoryjne, EKG, spirometrię, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.

Na konsultację do lekarza medycyny pracy należy przynieść wyniki badań oraz zaświadczenia od lekarzy specjalistów np. diabetologa, okulisty, laryngologa, neurologa, psychologa (w zależności od stanowiska).

Okulista w ramach badań medycyny pracy nie wydaje recepty na okulary. Lekarz bada wzrok i wydaje opinię/zaświadczenie o ewentualnej potrzebie pracy w okularach. Żeby otrzymać receptę potrzebna jest kolejna wizyta - celem dobrania okularów.

Lekarz medycyny pracy może zlecić w trakcie wizyty wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia.

Osoby nie posiadające skierowania od pracodawcy, czyli samozatrudniające się (np. fryzjerzy, właściciele prywatnych sklepów, kosmetyczki, osoby mające kontakt z żywnością), osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy (w ramach umów cywilnoprawnych), osoby bezrobotne czy wykonujące inny zawód, a chcące się przekwalifikować muszą najpierw wypełnić same wypełnić Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną. i zostawić/przesłać go do rejestracji CM Grapa Medica. Placówka kontaktuje się z Pacjentem w celu podpisania umowy na badania z zakresu medycyny pracy.

W myśl obowiązujących przepisów to osoba prowadząca działalność gospodarczą deklaruje na wniosku o objęcie profilaktyczna opieką zdrowotną znane sobie narażenia zawodowe, które występowały lub aktualnie występują w miejscu pracy.

Koszty przeprowadzenia badań pokrywa osoba badana.

Pracownicy posiadający grupę inwalidzką powinni mieć ze sobą: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Badania wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez szkołę lub inną placówkę dydaktyczną gdzie określone są czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe na które uczeń/kandydat może być narażony w trakcie nauki.

WAŻNE! Musi to być skierowanie ze szkoły do której uczeń faktycznie będzie uczęszczał.

W razie konieczności lekarz medycyny pracy może zlecić dodatkowe badania, które są wykonywane odpłatnie. Osoby niepełnoletnie na badania zgłaszają się z opiekunem prawnym oraz z dokumentem tożsamości.

Wg. przepisów świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu młodocianego, powinien wystawić lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

WAŻNE! Pacjent musi mieć ze sobą skierowanie lub umowę gdzie jest precyzyjnie określony rodzaj wykonywanej pracy.

W razie konieczności lekarz medycyny pracy może zlecić dodatkowe badania, które są wykonywane odpłatnie. Osoby niepełnoletnie na badania zgłaszają się z opiekunem prawnym oraz z dokumentem tożsamości.

Przebieg badania

 1. Na wizytę zgłoś się 30 minut wcześniej z kompletem dokumentacji i dokumentem tożsamości.
 2. Pacjent ma bezpłatnie mierzony poziom stężenia cukru we krwi (glukoza z palca). Badanie jest wykonywane przed konsultacją lekarską o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku (glikemia przygodna).
 3. Jeśli konieczne jest badania EKG pacjent ma je wykonywane bezpośrednio przed wizytą u lekarza medycyny pracy.
 4. Przed konsultacją u lekarza medycyny pracy należy wykonać wszystkie dodatkowe badania i konsultacje lekarskie, jeśli są one wskazane przy danym stanowisku pracy, np. badania laboratoryjne, EKG, spirometrię, wynik badania widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie.
 5. Lekarz orzecznik przeprowadza wywiad z pacjentem a w czasie badania dokonuje oceny stanu zdrowia: narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi, układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego i innych.
 6. W przypadku stwierdzenia np. poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną.
 7. Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie podając w nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach lub soczewkach.
 8. Obowiązkowe badanie psychologiczne muszą przejść m.in.: osoby ubiegające się o prawo jazdy na pojazd mechaniczny o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t i nieprzekraczającej 7,5t, z wyjątkiem autobusu.
 9. Badanie psychologiczne jest również konieczne przy przywracaniu uprawnień w zakresie prawa jazdy wszystkich kategorii wobec osoby, której cofnięto uprawnienia.

Wzory skierowań

Wzór skierowania na badania lekarskie
Wzór skierowania na badania sanitarno-epidemiologiczne
Wniosek o objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną – dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Usługi medyczne w ramach medycyny pracy

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Centrum Medyczne Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie to placówka, w której specjaliści z dziedziny medycyny pracy oferują pełen zakres usług medycznych dla pracowników i pracodawców. Można tu skorzystać z pełnej gamy usług z zakresu medycyny pracy, w tym badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, psychotechniki, kwalifikacji do pracy na wysokości czy w warunkach szkodliwych. Specjaliści z CM Grapa Medica oferują również pomoc w zakresie profilaktyki chorób zawodowych oraz doradztwo w zakresie ergonomii stanowiska pracy. Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie to miejsce, w którym liczy się przede wszystkim indywidualne podejście do każdego pacjenta. Jeśli poszukujesz specjalisty z dziedziny medycyny pracy, który pomoże Ci w utrzymaniu zdrowia w pracy oraz w zapobieganiu chorobom zawodowym, zapraszamy do skorzystania z usług Centrum Medycznego Grapa Medica w Konstancinie-Jeziornie.

  Medycyna podróży

  Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Program Profilaktyka 40 plus

  BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY