FB
Instagram
Youtube
TikTok
AED

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń

Nasi specjaliści

Również teleporady
Wideoporady
Sztukowska

Mgr

Sztukowska Martyna

Psycholog, psychoterapeuta, psycholog transportu, psychodietetyk


Godziny przyjęć:

Wtorek 12:00 – 19:00
Środa 13:00 – 19:00

Jak stanowi Ustawa:  Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Aby otrzymać pozwolenie z Policji musisz przejść szereg badań i konsultacji lekarskich.

Aby otrzymać zaświadczenie od lekarza orzecznika należy wcześniej wykonać badania psychologiczne oraz odbyć konsultację psychiatryczną.

Do lekarza orzecznika pacjent przychodzi z zaświadczeniami od psychologa i psychiatry.

Lekarz orzecznik zwyczajowo sam przeprowadza badania ogólne, ale w razie wątpliwości może odesłać pacjenta na dodatkowe konsultacje specjalistyczna (np. okulistyczną, laryngologiczną, neurologiczną, bądź inną).

Na ocenę stanu fizycznego do lekarza orzecznika najlepiej jest umówić się do poradni wyspecjalizowanej w prowadzeniu badań do pozwolenia na broń. Dzięki temu jeśli lekarz orzecznik będzie wymagał konsultacji specjalistycznych może udać Ci się wykonać wszystkie niezbędne badania jednego dnia.

W Grapie możesz wykonać badania psychologiczne i otrzymać zaświadczenie od psychologa wpisanego do rejestru psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń psychologicznych, stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią i amunicją.

Badanie psychologiczne osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń

Na czym polegają badania psychologiczne dla posiadaczy broni?

Badanie psychologiczne do posługiwania się bronią obejmuje ocenę:

 • poziomu umysłowego
 • osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych
 • poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

Psycholog sprawdza poziom funkcjonowania psychologicznego i stwierdza czy występują istotne zaburzenia w tym zakresie, a więc czy jest możliwe dopuszczenie do posiadania broni.

Testy psychologiczne to część badania psychologicznego do posługiwania się bronią, na badanie składa się jeszcze rozmowa z psychologiem. Testy są różnorodne. Jedne dotyczą sprawności intelektualnej, inne cech osobowości bądź temperamentu. Badanie psychologiczne ma ustalić czy istnieją przeciwwskazania natury psychologicznej. Chodzi o zaburzenia, które są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni.

Badania psychologiczne kończą się wydaniem orzeczenia stwierdzającego istnienie lub brak przeciwwskazań psychologicznych do posługiwania się bronią.

Jak długo trwa badanie poprzedzające zaświadczenie uprawniające do nabycia broni?

Samo badanie psychologiczne trwa do 2 godzin, w zależności od tempa pracy osoby badanej. Informacja o wynikach przekazywana jest bezpośrednio po badaniu. Badania wykonywana są tylko przez uprawnionych psychologów na zasadach określonych przepisami prawa.

Odwołanie

Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza albo psychologa, który wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie. Lekarz albo psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się. Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

Zasady przyjęcia pacjentów

Pacjent musi zgłosić się z dokumentem tożsamości.

WAŻNE: Wizyta poprzedzona jest przedpłatą. Bezpłatne odwołanie lub przeniesienie każdej wizyty (pierwszej i kolejnych) jest możliwe do 24h przed jej terminem. Jeśli Pacjent nie zgłosi się na zaplanowaną wizytę przedpłata przepada.

Pacjent powinien zaplanować sobie więcej czasu w placówce, gdyż badania mogą trwać do 2 godzin.

Rejestracja

Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 20:00. Zapraszamy.

Tel 22 690 06 50
Mail rejestracja@grapamedica.pl

Grapa Medica
al. Wojska Polskiego 4
05-520 Konstancin-Jeziorna
I piętro, budynek Faktoria

Rejestracja przez formularz email

Uwaga! Po wypełnieniu formularza otrzymasz telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wizyty przez osobę rejestrującą. Tylko takie potwierdzenie gwarantuje zapis na dany termin.

  Medycyna podróży

  Konsultacje, szczepienia dorosłych i dzieci w CM Grapa Medica.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY

  Program Profilaktyka 40 plus

  BEZPŁATNE badania dla osób powyżej 40 roku życia.

  POZNAJ SZCZEGÓŁY